เทศบาลตำบลหารแก้วมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน จาก หมายเลข 053-832787และ 053-832078 เป็น หมายเลข 053-023194-5 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศเทศบาลตำบลหารแก้ว
เทศบาลตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน   2553
สรุปตามหมวดรายจ่าย  ตั้งไว้   เบิกจ่าย   คงเหลือ 
งบกลาง          1,688,000.00  1,486,139.46              201,860.54
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)          1,299,200.00  1,196,853.00              102,347.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)          3,687,400.00  3,311,240.00              376,160.00
ค่าตอบแทน             796,800.00   1,164,935.00 -           368,135.00
ค่าใช้สอย          1,960,300.00    1,506,671.76              453,628.24
ค่าวัสดุ          1,226,800.00    1,088,284.78              138,515.22
ค่าสาธารณูปโภค             300,000.00     279,928.67     20,071.33
ค่าครุภัณฑ์             667,000.00        482,587.63              184,412.37
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          2,340,600.00      2,109,305.00              231,295.00
เงินอุดหนุน          1,120,100.00    1,105,100.00     15,000.00
รายจ่ายอื่น             270,800.00      237,703.00      33,097.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                              -               7,163,446.20                               -  
รวม       15,357,000     21,132,194.50     1,388,251.70 
เทศบาลตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน   2553
 
สรุปตามหมวดรายรับ  ประมาณการ   รับจริง   สูงกว่า/ต่ำกว่า 
หมวดภาษีอากร             605,994.00  745,356.09 139,362.09
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต             111,300.00    69,655.46 -  41,644.54
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             125,000.00     109,631.33 -  15,368.67
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  84,000.00    173,030.00     89,030.00
ภาษีจัดสรร        10,009,700.00    15,355,833.82   5,346,133.82
เงินอุดหนุน          4,421,006.00     4,421,006.00 -
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                              -       7,163,446.20  7,163,446.20
รวม       15,357,000     28,037,958.90  12,680,958.90
Download File View File
 
 
 
 
 
 
 
 
ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน
infographics
คลังข่าวมหาดไทย
คืนความสุขให้คนในชาติ
AEC
ถวายพระพร
เชียงใหม่
bangkokidea
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
รัฐบาลไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
13ฟอนต์แห่งชาติ
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน